KVKK Rıza Metni ve Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fiba Sigorta A.Ş. (“Fiba Sigorta”) olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konularında bilgilendirmek isteriz.
Kişisel verileriniz Fiba Sigorta tarafından 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenebilecektir.

Fiba Sigorta Tarafından Toplanan Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Fiba Sigorta tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, risk yönetimi bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Fiba Sigorta’ya açıklamanıza konu olan; sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Fiba Sigorta’nın tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi başta olmak üzere:

 • Fiba Sigorta insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Fiba Sigorta‘nın insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
 • Fiba Sigorta ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Fiba Sigorta tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi
 • Fiba Sigorta tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Fiba Sigorta tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar
 • Fiba Sigorta tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların Fiba Sigorta iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Fiba Sigorta tarafından yürütülen müşteri memnuniyeti operasyonları
 • Fiba Sigorta’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Fiba Sigorta tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Fiba Sigorta ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi
 • Sigortacılık ile ilgili yeni ürün tanıtımı, portföy istatistik çalışmaları, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Fiba Sigorta iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, altyapı hizmet sağlayıcılarına, bulut bilişim sistemleri sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, mağaza ve Fiba Sigorta genel müdürlük personeli, destek hizmeti verdiğimiz/aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması
 • Açık rızanızın bulunması
şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Fiba Sigorta talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Veri sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Fiba Sigorta’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Fiba Sigorta’nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın
 • Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek Veri Sorumlusu olarak Fiba Sigorta Kozyatağı Mahallesi Sarıkanarya Sokak No:16 Yolbulan Plaza B Blok K:5 34742 Kadıköy/İstanbul adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna aşağıdaki butondan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@fibasigorta.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı fibasigorta@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Fiba Sigorta tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Fiba Sigorta kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu
Fiba SigortaGeleceğin sigortacılık anlayışına bugünden güçlü bir adım. Yenilikçi hizmetler ve geleneksel hizmetlere yenilikçi bakış açısı.
444 52 02
Fibasigorta uygulamasını indir
App StoreGoogle Play StoreAppGallery
XLinkedinFacebookInstagram